Logo
45-069 Opole, ul. 1 Maja 63/65
tel. 77 453 16 63
 

Warunki współpracy


Oferta

Na życzenie formułujemy naszą ofertę na podstawie informacji uzyskanych od przedsiębiorcy lub przedstawicieli przedsiębiorcy. W ofercie ustalamy zakres współpracy, warunki organizacyjne, sposób ustalania ceny, zakres naszych usług. Oferta może mieć charakter ustny lub pisemny i nie ma charakteru wiążącego dla przedsiębiorcy – w ślad za ofertą nie musi iść podpisanie umowy. Spotkania i konsultacje w trakcie tworzenia oferty są bezpłatne.

Umowa

W umowie strony określają wzajemne prawa i obowiązki, zapewniające możliwie bezkolizyjną współpracę w przyszłości oraz zakres odpowiedzialności Biura za przyjęte czynności a także warunki rozwiązania tejże umowy. Projekt umowy dostarcza nasze Biuro Rachunkowe, jednak przedsiębiorca może wnieść do niej (za obopólnym porozumieniem) swoje własne zapisy. Umowa określa też terminy dostarczania dokumentów do księgowania, terminy wykonania prac przez Biuro oraz sposób przechowywania dokumentów księgowych. Ceny określone w umowie są określone odrębnie dla usług księgowych, kadrowo-płacowych oraz doradczych.

Dostarczanie dokumentów do księgowania lub analizy

Dokumenty mogą być dostarczane do naszego Biura bezpośrednio przez przedsiębiorcę, odbierane przez nas w siedzibie przedsiębiorcy lub przesyłane drogą pocztową.

Bieżące doradztwo i konsultacje

W ramach umowy podpisywanej z naszym Biurem przedsiębiorcy mają zapewnione prawo do bezpłatnych konsultacji doraźnych w zakresie objętym umową. Opinie i ekspertyzy pisemne, wymagające większego nakładu czasu , zwłaszcza ze strony doradztwa podatkowego, procedur odwoławczych od kontroli podatkowych oraz pracowniczych , przygotowywanie biznesplanów są wynagradzane odrębnie.

Zakres odpowiedzialności i ubezpieczenie

Biuro prowadzi swoją działalność w oparciu o uprawnienia doradcy podatkowego oraz licencje Ministra Finansów w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg. Z obu tych tytułów Biuro posiada odrębne polisy ubezpieczeniowe, jedną w firmie GERLING POLSKA, drugą w PZU. Polisy te chronią klientów naszego Biura od ewentualnych negatywnych skutków kontroli podatkowych, co w często zmieniającym się, niejasnym systemie podatkowym i ocennym charakterze wielu przepisów ma szczególne znaczenie dla przedsiębiorców. Jednak ambicją pracowników Biura jest niekorzystanie z tej formy zabezpieczenia. Do dnia dzisiejszego nasze Biuro nie miało jeszcze potrzeby skorzystania z polisy.

Zaznaczyć jednak trzeba, że do dobrego prowadzenia spraw podatkowych i pracowniczych w firmie niezbędna jest dobra współpraca obu stron. Przedsiębiorca powinien dobrze opisać dokumenty od strony merytorycznej, natomiast pracownicy Biura muszą zadbać o zaksięgowanie dokumentów zgodnie z obowiązującymi w danym momencie przepisami, dbając jednocześnie o kontrolę formalną dotyczącą prawidłowości wystawiania dokumentów. Przestrzeganie tych zasad przy jednoczesnym zapewnieniu terminowości spływu dokumentów do księgowania daje bardzo dużą pewność prawidłowego i rzetelnego prowadzenia spraw podatkowych firmy.